Ledenvergadering 2021

Beste (toekomstige) leden van Sport- en ontmoetingscentrum Oomkegast,


Graag willen we u uitnodigen voor onze ledenvergadering op dinsdag 28 september 2021 om 20.00 uur.

I.v.m. Corona en het treffen van de nodige maatregelen willen wij u vragen zich vooraf aan te melden door een mail te sturen aan info@oomkegast.nl onder opgaaf van het aantal personen.

U bent lid of wordt automatisch lid van de vereniging als u de ledencontributie betaalt. De contributie wordt eens in de twee jaar geint. Op de ledenvergadering zullen een aantal agendapunten worden behandeld waarover u mee kan stemmen als u lid bent van de vereniging. Daarnaast zal er ruimte zijn om input te geven en met elkaar in gesprek te gaan.

Een van de agendapunten betreft het goedkeuren van de nieuw statuten. Indien u zich vooraf wilt inlezen dan kan u de gewijzigde statuten vanaf 21 september vinden op onze website https://oomkegast.nl.

Van de 9 bestuursfuncties zijn er op dit moment 5 vacant. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om in een bestuursfunctie bij te dragen aan de vereniging en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van Boerakker/Lucaswolde. Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dan kan u dat kenbaar maken door voor vrijdag 24 september te mailen naar info@oomkegast.nl.

Indien er meer kandidaten zijn dan bestuursfuncties, zal er op de ledenvergadering verkiezingen worden gehouden. Vervolgens zal er uit de (gekozen) bestuursleden een voorzitter worden benoemd. Heeft u vragen over de ledenvergadering dan kan u mailen naar info@oomkegast.nl.

Wij ontmoeten u graag op 28 september in ons ontmoetingscentrum Oomkegast.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Agenda jaarvergadering 2021

1 Opening
2 Statuten (nieuw ter goedkeuring)
3 Jaarverslag
4 Financiën
5 Verkiezingen bestuursleden & benoeming voorzitter
6 Vaststellen contributie
7 Rondvraag
8 Sluiting

Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Huidige functie Vanaf Herkiesbaar
Jan Visser Penningmeester1984Nee
Frits Geelhoed Secretaris1984Ja
Richard Postma Kantine2011Ja
Cor Gjaltema Gebouwenbeheer2017Ja
Martine Overkamp Schoonmaak2017Ja
Aliena Kraaijinga Activiteiten2022n.v.t.
Leon Veninga Onderhoud2023n.v.t.
Judith van Olst Relatiebeheer2023n.v.t.
Albert Ensing Voorzitter a.i.2024n.v.t.

Betaling lidmaatschap kalenderjaar 2021/2022

De vereniging Oomkegast zet zich in voor de exploitatie en instandhouding van het sport- en
ontmoetingscentrum in Boerakker. Door uw lidmaatschap helpt u mee aan het rendabel
houden van de exploitatie en daarmee het bestaansrecht van de vereniging. Op de algemene
ledenvergadering hebt u inspraak en stemrecht bij het nemen van besluiten. Tevens wordt er
aan u inzage gegeven in de financiën van de vereniging.

Door het overmaken van € 5,50 (voor vrijdag 24 september) kan u uw lidmaatschap verlengen
voor 2 jaar of lid worden van de vereniging voor 2 jaar.

Het bedrag graag overmaken op:

Bankrekening: NL81RABO0341031100
Ten name van: Oomkegast
Onder vermelding van: Contributie 2021- 2022 / uw naam en adres